T-143c – SPIDO MS2 – PC


Program je spracovaný podľa testu vydaným pod kódovým označením T-143 Dotazníky rady SPIDO-VAROS-IHAVEZ. Možno ho použiť všade tam, kde ide o poznanie tých kvalít osobnosti, ktoré sú potrebné pre zvládnutie náročných úloh v priemysle, armáde, či zdravotníctve. Program SPIDO  MS2 obsahuje normy pre netriedenú populáciu a pre skupiny podľa pohlavia a veku od 13 do 18 rokov. Administrácia „štandard“ – dáta sa jednoducho prepíšu  do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa klávesmi „1“ = ÁNO („súhlas“), „2“ = NIE („nesúhlas“) prepíše 165 odpovedí posudzovanej osoby.

Pri administrácii „počítač“ – program predkladá postupne všetkých 165 otázok. Každá otázka je zobrazená samostatne, pod ňou je vždy ovládací panel s riadiacimi tlačidlami. Pomocou tlačidiel s nápisom „Súhlasím“ a „Nesúhlasím“ zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede. Výsledky sú zobrazené dvojitým diagramom a tabuľkou hodnôt HS a VS. Diagramy predstavujú VS (Z-skóre a steny). Program poskytuje detailný náhľad, v ktorom je možné vyhľadávať interpretácie výsledných hodnôt. Meria štandardné škály:

KO     Kognitívna variabilnosť

EM    Emocionálna variabilnosť

RE     Reakčná variabilnosť

AD     Adjustačná variabilnosť

OV     Všeobecná hladina psychickej vzrušivosti

MH    Motorická hybnosť

KA      Kognitívno-adjustačná variabilnosť

EA      Emocionálno-adjustačná variabilnosť

FM     Maskulinita/feminita

US      Usadenosť, bezstarostnosť

EX      Inventár extrémnych odpovedí

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.