T-98 DOTAZNÍK SOCIÁLNEJ ZAČLENENOSTI – PC


Teoretický základ metódy tvoria dva aspekty:
a. Želané začlenenie – želaná úroveň sociálneho začlenenia determoinovaná veľkosťou a a silou potreby,
b. Dosiahnuté začlenenie – dosiahnutá úroveň sociálneho začlenenia na základe subjektívnej výpovede jednotlivca.

Metóda pozostáva z dvoch samostatných dotazníkov, ktoré sú zamerané na postihovanie nasledovných aspektov začlenenia:
– Potreba sociálneho začlenenia (PSZ) – dotazník je zameraný na hodnotenie veľkosti a sily potreby a jej znakov. Umožňuje diagnostikovať motivačnú zložku afiliácie. Obsahové zameranie a formulácia otázok sledujú prežívanie a postoje ovplyvňované danou potrebou.
– Sociálne začlenenie (SZ) – dotazník je zameraný na hodnotenie miery a rozsahu sociálneho začlenenia – umožňuje diagnostikovať behaviorálnu zložku afiliácie. Obsahove sleduje aktivity pri nadväzovaní kontaktov, prispôsobivosť a rýchlosť sociálnej adaptácie v nových situáciách.

Každý z dotazníkov poskytuje samostatný údaj o potrebe sociálneho začlenenia (PSZ) a sociálnom začlenení (SZ). Umožňujú však aj vzájomnú komparáciu týchto dvoch hodnôt (rozdiel medzi PSZ a SZ) a ich následnú interpretáciu.
Vypĺňanie i vyhodnocovanie dotazníkov je veľmi rýchle a nenáročné.
Použitie: individuálne i skupinovo, pre dospelú populáciu.
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.