Projekty štandardného vybavenia psychologických pracovísk psychodiagnostickými metódami:
Projekt štandardného vybavenia pedagogicko-psychologických poradní psychodiagnostickými testami.
Projekt štandardného vybavenia pedagogicko-psychologických poradní psychodiagnostickými testami v maďarskom jazyku.
Projekt štandardného vybavenia špeciálno-psychologických poradní psychodiagnostickými testami.
Projekt štandardného vybavenia Referátov poradensko-psychologických služieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny psychodiagnostickými testami.

Štandardizácia testov :

Veľkým problémom vydávania psychodiagnostických testov zahraničnej proveniencie je postup pri zabezpečení  ich štandardizácie na socio-kultúrne podmienky SR a z toho vyplývajúce spracovanie príslušných noriem. Štandardizácia vydávaných psychodiagnostických testov a vytvorenie noriem pre populáciu v Slovenskej republike predpokladá zozbierať čo najväčší počet potrebných dát k ich definitívnej štandardizácii a k spracovaniu štandardných noriem. V tejto súvislosti Psychodiagnostika a.s. naďalej eviduje tých kolegov – psychológov z praxe, ktorí prejavili záujem o účasť v procese štandardizácie vybraných psychodiagnostických testov.