Rada expertov je poradným orgánom vydavateľstva Psychodiagnostika, a.s. Tvoria ju vedeckí pracovníci z oblasti psychológie  a psychológovia, ktorí majú veľké skúsenosti a odborné kompetencie v oblasti vývoja a tvorby psychodiagnostických metód domácej proveniencie a tiež aj  v oblasti adaptácie a štandardizácie psychodiagnostických metód zahraničnej proveniencie. Menuje ju predseda predstavenstva spoločnosti Psychodiagnostika, a.s. Zasadá najmenej dvakrát ročne, resp. podľa potreby.


Činnosť Rady expertov:

– Posudzuje a usmerňuje edičnú činnosť vydavateľstva Psychodiagnostika, a.s. Aktívne sa podieľa na stanovení edičných plánov vydavateľstva na dané obdobie, stanovuje odborné vedecké kritériá, upravené osobitnými smernicami, ktoré každá psychodiagnostická metóda musí obsahovať ešte pred jej vydaním.
– Odporúča  oponentov pre psychodiagnostické metódy domácej proveniencie, ako aj prekladateľov, upravovateľov a rozsah úpravy a štandardizácie konkrétnej psychodiagnostickej metódy pre zahraničné psychodiagnostické metódy.
– Iniciuje organizovanie seminárov pre odborných psychológov a iných užívateľov psychodiagnostických metód (pedagógov a iných) za účelom ich oboznámenia sa s používaním vydávaných metód.
– Iniciuje zostavovanie návrhov štandardného vybavenia psychologických pracovísk v SR psychodiagnostickými metódami podľa jednotlivých rezortov a úsekov psychodiagnostickej činnosti.
– Navrhuje podľa potreby zriadenie odborných vedeckých komisií.
– Spolupracuje so Slovenskou psychologickou spoločnosťou SAV a  Slovenskou komorou psychológov, prípadne s inými relevantnými inštitúciami.