INTELIGENCIA:
T-11 Orientačná skúška inteligenčný test, verbálny
T-12 Názorové rady neverbálny inteligenčný test, logické uvažovanie
T-16 Ravenove progresívne matice – štand. neverbálny inteligenčný test
T-22 Testy kognitívnych schopností rozumové schopnosti – verbálne, numerické, priestorové (do 16 rokov)
T-35 Stanford-Binetova inteligenčná škála inteligenčný test pre deti
T-42 Hodnotenie manažérskych predpokladov-GMA  inteligenčný test verbálny, numerický, abstraktný
T-44 Testy všeobecných schopností schopnosť logického myslenia, porozumenia, adaptácie
T-64 Ravenove progresívne matice – farebné neverbálny inteligenčný test (deti a starší ľudia)
T-67 Kohsove kocky rozumové schopnosti, poškodenia mozgu
T-87 Váňov inteligenčný test VIT inteligenčný test (do 15 rokov)
T-97 Testy uvažovania a úsudku inteligenčný test, induktívne myslenie
T-125 Obrázkový inteligenčný test A rýchle orientačné vyšetrenie pre deti
T-163 Orientačný test rozumových schopností –OTRS   verbálny, numerický, plošný, priestorový faktor
T-228 Test úrovne rozumových schopností prepracovaná a rozšírená verzia T-163
T-309 Analýza štruktúry inteligencie komplexný test štruktúry inteligencie
POZORNOSŤ:
T-49 Poznávanie častí –S test priestorová orientácia, pracovné tempo, pozornosť
T-52 Test koncentrácie pozornosti meranie výkonov pozornosti, percepčno-motorické tempo
T-66 Disjunktívny reakčný čas I – DRČ I koncentrácia pozornosti
T-66 Disjunktívny reakčný čas II – DRČ II koncentrácia pozornosti, rýchlosť rozhodovania
T-78 Bourdonov test – BOPR pozornosť, vplyv únavy na pozornosť, vplyv učenia-pracovná krivka
T-81 Číselný obdĺžnik optický postreh, distribúcia pozornosti, pracovné tempo
PAMÄŤ:
T-95 Pamäťový test učenia kapacita krátkodobej a  dlhodobej pamäti, krivka učenia, organicita
TVORIVOSŤ:
T-59 Torranceho figurálny test tvorivého myslenia tvorivý potenciál, flexibilita, originalita, elaborácia
T-253 Urbanov figurálny test tvorivého myslenia     divergentné myslenie 
ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ:
T-1 Reverzný test školská zrelosť, pracovná zrelosť-unaviteľnosť
T-138 Test vedomostí predškolských detí školská zrelosť, úroveň rozumových schopností, všeobecný prehľad
T-139 Test vedomostí predškolských detí- aktualizovaná a rozšírená verzia
LATERALITA:
T-116 Test laterality  zisťovanie laterálnej preferencie a dominancie ruky, nohy a oka pre deti a dospelých
PORUCHY SPRÁVANIA, ŠKOLA:
T-18 Problémy správania sa detí predškols. veku poruchy správania
T-184 Škála štandardizovaných dotazníkov sociálne a školské správanie, problémové správanie
T-216 Dotazník školského sebahodnotenie dieťaťa postoj dieťaťa k vlastnému školskému výkonu
ORGANICITA, PORUCHY UČENIA:
T-2 Skúška plošnej predstavivosti – PFB plošná predstavivosť
T-32 Test obkresľovania podozrenie na ĽMD, motorika, zraková percepcia (do 12 rokov)
T-41 Test cesty poškodenie mozgu, psychomotor. tempo, všeobecná výkonnosť mozgu
T-65 Rey-Osterriethova komplexná figúra poruchy učenia, poškodenia mozgu – difer. diagnostika
T-67 Kohsove kocky rozumové schopnosti, poškodenia mozgu
T-92 Benderovej kresebný test organicita, vývinová diagnóza percepčno-motoric. funkcií (do 11 rokov)
T-100 Detský skríning pravdepodobné ťažkosti v učení
T-111 Neuropsychologická batéria testov na sprac. čísiel a počítanie u detí – ZAREKI počítanie, spracovávanie čísiel
T-202 Čítací test    diagnostika porúch čítania
T-239 Diagnostika špecifických porúch učenia    diagnostika porúch učenia
T-256 Orientačná skúška očných pohybov diagnostika porúch učenia, ADHD, skríning
OSOBNOSŤ:
T-9 Eysenckove osobnostné dotazníky osobnostný dotazník – kriminalita, empatia, impulzivita
T-20 Osobnostný dotazník KUD dimenzie: pasivita, labilita, dominancia, racionálnosť, extraverzia
T-21 Osobnostný dotazník pre deti B-JEPI osobnostný dotazník pre deti, E ,N, P a Lži skóre
T-26 Gordonov osobnostný profil emocionálna stabilita, sociabilita, vzťahy, originálne myslenie, opatrnosť, ráznosť
T-46 Bellov dotazník prispôsobivosti   submisivita, emocionalita, hostilita, prispôsobivosť v rodine, maskulinita
T-104 TE-ZA-DO štruktúra temperamentu- výkonnostná motivácia, maskulinita, soc.citlivosť, racionálnosť
T-113 Dotazník interpers. diagnózy – ICL  osobnostný dotaz.- agresivita, dominancia, zodpovednosť, kooperatívnosť,…
T-143 Dotazníky rady IHAVEZ, SPIDO, SPIDO-MS, VAROS, VAROS-2D  zvládanie náročných situácií, emocionalita, sebaistota,, ašpirácia, flexibilita, atď.  
T-261 Dotazník SPARO psychická labilita, sebaistota, interper. vzťahy a väzby, emocionalita, tend. riskovať
T-262 Dotazník BAROM psychická integrovanosť, odolnosť u mládeže (do 18 rokov)
T-264 Dotazník SUPSO aktívnosť, depresia, úzkosť, impulzívnosť, psych. pohoda
T-305 Vlastnosti a prejav osobnosti – VAPO  neuropsychická stabilita, sebaovládanie, extraverzia, empatia, zrelosť os. (sebahod.) zrelosť os. (sebahod.)
T-310 Škály potenciálu pre prácu so zákazníkom SKASUK motív výkonu, moci, snaha o soc.  uznanie, empatia, prístupnosť, frustračná tolerancia
           
PROJEKTÍVNE METODIKY:
T-159 Asociačný experiment diagnostika osobnosti, rozlišuje formu, neurózu a psychózu, zmenu klinického stavu
T-171 Lűscherova klinická diagnostika  projektívne vyšetrenie – zvládanie stresových situácií
KLINICKÁ DIAGNOSTIKA, EMOCIONALITA:
T-85 Škála klasického strachu, sociálne-situačnej anxiety a trémy-KSAT  osobnostná škála, sociálna 
                                                                      situačná anxieta – tréma, fóbie
T-94 Škála detskej depresivity osobnostný dotazník
T-112 Škála zjavnej anxiety pre deti-CMAS na zisťovanie predispozície, t. j. relatívne stabilného sklonu k anxiete u detí
T-148 IPDE Medzinárodný rozhovor pre poruchy osobnosti diagnostika porúch osobnosti, stanovenie diagnózy, miery poruchy
T-221 Diferenciálny dotazník depresivity diagnostika depres. syndrómov–fobický, paranoidný, hypochondr., sebatryz.
T-226 Inventár zvládania strachu zvládanie strachu – vigilancia, vyhýbanie
T-264 Dotazník SUPSO aktívnosť, depresia, úzkosť, impulzívnosť, psych. pohoda
MOTIVÁCIA, POSTOJE, ZÁUJMY
T-191 Dotazník výkonovej motivácie anxieta brzdiaca vs. podporujúca výkon, ašpirácie, vytrvalosť v práci, výkonová motivácia
T-192 Dotazník výkonovej motivácie – revidovaná verzia
T-200 Test hierarchie záujmov motivácia, postoje, pri výchovnom a profesionálnom poradenstve
T-230 Multimotivačná mriežka- MMG výkon, moc, afiliácia (kontakt)
T-252 HO-PO-MO postoje k hodnotám a motivácia k výkonu
T-266 Dotazník DUSIN spokojnosť-rodina, práca, zdravie, mater.zabezpečenie, celková životná spokojnosť
SOCIÁLNA INTERAKCIA, PRACOVNÁ VÝKONNOSŤ:
T-48 Zvládanie násilia na pracovisku
T-49 Poznávanie častí –S test priestorová orientácia, pracovné tempo, pozornosť
T-220 Škála sociálnej atmosféry v skupine sociálna atmosféra v skupine-kooperácia, vzťahy, riadenie, spokojnosť
T-243 Hodnotenie úspešnosti vedúcich pracovníkov prac. výsledky, výkonnosť, prac .postoje, zameranosť práce, správanie v pracovnej. Činnosti
T-265 Dotazník SIPO dotazník interpersonálnych hodnôt, vzťahy s ľuďmi
RODINA
T-101 Test rodinného zázemia rodina – kvalita rodičovskej starostlivosti
T-102 ADOR dotazník rodičovského správania a postojov pre adolescentov