T-305 VAP – VLASTNOSTI A PREJAV OSOBNOSTI – VAPO (DOTAZNÍK) – PC


Program je spracovaný podľa testu s rovnakým názvom vydaným pod označením T-305. VAPO je viacdimenzionálny dotazník umožňujúci poznávať širokú škálu vlastností osobnosti, rozdelených do 5 hlavných skupín: Spontánny prejav základných vlastností, Prejavy prežívania vzťahov, Prejav sebauplatnenia, Zrelosť osobnosti, Predpoklad výkonu.
Administrácia „štandard“ – dáta sa jednoducho prepíšu do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa klávesami “1” = ÁNO, “2” = NIE prepíše 350 odpovedí posudzovanej osoby.
Pri administrácii „počítač“ – program predkladá postupne všetkých 350 otázok. Každá otázka je zobrazená samostatne, pod ňou je vždy ovládací panel s riadiacimi tlačidlami. Pomocou tlačidiel s nápisom “ÁNO” a “NIE” zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede. Výsledok sa zobrazí graficky, formou stĺpcového diagramu, s tabuľkou nameraných HS a VS. Program poskytuje detailný náhľad na výsledky s interpretáciami výsledkov na vysokej, strednej a nízkej úrovni.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.