T-9a EYS – EYSENCKOVE OSOBNOSTNÉ DOTAZNÍKY PRE DOSPELÝCH EPQ-R a EPQ-Rs – PC


Programy sú spracované podľa testu s rovnakým názvom pod označením T-9. Časť T–9a (program Eys) obsahuje revidovanú verziu dotazníka EPQ a jeho skrátenú verziu EPQ-Rs. Dotazník EPQ-R vychádza z Eysenckových záverov a vo výsledkoch charakterizuje osobnosť v škálach: Psychotizmus, Extroverzia, Neuroticizmus, Lži škála, Návykovosť a Kriminalita. Skrátená verzia EPQ-Rs neobsahuje posledné dve spomínané škály. Časť T–9b (program Ive) obsahuje Dotazník impulzívnosti IVE, ktorý meria škály impulzivita, dobrodružnosť a empatia.
Administrácia “štandard” – dáta sa jednoducho a rýchlo prepíšu do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa klávesami “1” = ÁNO, “2” = NIE, prepíšu odpovede posudzovanej osoby.
Administrácia „počítač“ – program predkladá postupne všetkých 106 (verzia EPQ-R) resp. 48 (verzia EPQ-Rs) otázok. Každá otázka je zobrazená samostatne, pod ňou je vždy ovládací panel s riadiacimi tlačidlami. Pomocou tlačidiel s nápisom “ÁNO” a “NIE” zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede. Výsledok je zobrazený stĺpcovým diagramom a tabuľkou hodnôt HS a VS dostupných škál v danej verzii testu.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.