T-226 INVENTÁR ZVLÁDANIA STRACHU – PC


Inventár vychádza z Krohneho (1989, 1993) modelu zvládania a diagnostikuje individuálne rozdiely zvládania strachu, resp. stresu v dvoch hlavných dimenziách: vigilancia a kognitívne vyhnutie sa. Pozostáva z dvoch subtestov:
E – zachytáva zvládanie strachu osoby v situáciách, ktoré sú dôležité pre sebahodnotenie (napr. skúšky, prijímací pohovor, športový zápas, prejav na verejnosti a pod.)
P – meria zvládanie strachu v telesne ohrozujúcich situáciách (napr. pri návšteve lekára alebo zubára, pred operáciou a pod.)
Každý subtest vytvára škály k meraniu vigilancie a kognitívneho vyhnutia sa. Okrem toho je možné využiť i celkový test – T.
Cieľom je identifikovať osoby, ktoré nemajú vytvorené vhodné stratégie pre zvládanie záťažových situácií, ako aj vedenie týchto osôb k procesu zmeny (napr. osoba, ktorá pri zvládaní záťaže má tendenciu získavať nové informácie, by v rámci danej situácie mala byť psychologicky inak pripravovaná, ako človek, ktorý sa novým informáciám vyhýba). Okrem toho je možné uplatniť ABI pri výbere a umiestňovaní nových zamestnancov (napr. v rámci Assessment centra), ako aj pri potrebe redukcie počtu zamestnancov. Napokon je možné Inventár využiť vo výskume, v psychológii zdravia, pedagogickej psychológii a psychológii športu. Inventár spĺňa všetky psychometrické kritériá: konštrukciu, validitu i reliabilitu.

Použitie: individuálne i skupinové, pre dospelú populáciu
Čas administrácie: cca 8 min.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.