T-26 GPP – GORDONOV OSOBNOSTNÝ PROFIL – GPP-I (DOTAZNÍK) – PC


Program je spracovaný podľa testu s rovnakým názvom pod kódovým označením T-26. Test GPP-I kombinuje dva nástroje, profil a inventórium, z ktorých každý meria štyry aspekty. Vstup dát je opäť umožnený dvojakým spôsobom:
„Štandard“ – štandardnou administráciou “ceruzka-papier” získame záznamový hárok s vyznačenými odpoveďami, ktoré sa prepíšu do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa vpisujú odpovede klávesami “1”, “2”, “3” alebo “4”.
„Počítač“ – program predkladá postupne všetkých 38 tetrád výrokov, každá tetráda je zobrazená samostatne. Pomocou tlačidiel “1”, “2”, “3”, “4” zvolí klient výrok, ktorým hodnotí ako “NAJVIAC”, tlačidlami “A”, “B”, “C”, “D” vyznačuje výrok, ktorým hodnotí ako “NAJMENEJ”. Nápisy na tlačidlách predstavujú klávesy, ktorými môžeme alternatívne zadávať svoje odpovede. Výsledok je zobrazený stĺpcovým diagramom a tabuľkou hodnôt HS a VS škál testu. Program ponúka podrobný náhľad na výsledky s interpretáciami dosiahnutých hodnôt.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.