WIN-2 SEM – TEST SÉMANTICKÉHO VÝBERU (OSTATNÉ) – PC


Program sémantického výberu umožňuje prevádzať štrukturálny rozbor individuálnych významových (percepčných, kognitívnych, emocionálnych) väzieb zvolených pojmov, získavať mapy sémantického výberu posudzovanej osoby a sledovať zoskupenie pojmov do významovo podmienených skupín. Psychológ zvolí pre posudzovanú osobu individuálne primeranú zostavu pojmov, napríklad mená osôb referenčnej skupiny posudzovanej osoby, názvy zamestnaní, významovo nejasné alebo konfliktné pojmy a podobne. K tejto skupine pojmov, podľa vlastného uváženia, priradí niekoľko párov referenčných pojmov ako radosť – smútok, pokoj – napätie, láska – nenávisť a podobne. Primeranou voľbou pojmov je možné zostaviť tématický výber pre rôzne oblasti. Posudzovaná osoba je vyzvaná, aby ku každému z pojmov priradila 8 zo 16 štandardných podnetov (alternatívne farby, slová, obrázky). Po zadaní dát program vypočíta maticu hodnôt, predstavujúcu počty zhodných hodnotení medzi voľbami pre jednotlivé pojmy. Zistí, ktoré pojmy posudzovaná osoba hodnotí podobne, ktoré rozdielne a mieru podobnosti medzi jednotlivými pojmami. Naviac prevedie analýzu matice z hľadiska výskytu významových skupín, do ktorých sa pojmy zoskupujú. Túto metódu je možné administrovať v plnej počítačovej verzii, vo všetkých troch formách – farby, slova a obrázky. Administrácia „štandard“ je možná, ale jej využitie je sporné. Administrácia „počítač“ je používaná najviac a je veľmi atraktívna.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.