T-42 GMA – HODNOTENIE MANAŽÉRSKYCH PREDPOKLADOV – GMA (VÝKONOVÝ) – PC


Program je spracovaný podľa testu s rovnakým názvom pod kódovým označením T-42. Ide o sériu náročných testov zameraných na výber a hodnotenie uchádzačov o funkciu manažéra, prípadne inú vedúcu funkciu. Umožňuje zisťovať štruktúru schopností, ktoré úzko súvisia s úspešnou prácou vo vysokých funkciách v oblasti priemyslu, obchodu a služieb. Obsahuje tri rady testov: numerický, verbálny a abstraktný. Každý z nich má dve formy, “A” a “B”.
Verbálny test – je prostriedkom na diagnostikovanie schopností verbálneho chápania a kritického myslenia, ktoré sú dôležité na manažérskych pozíciách. Dobre diferencuje osoby, ktoré sú schopné spojiť schopnosti s praktickým úsudkom.
Numerický test – zisťuje mieru numerického úsudku (nie je to test aritmetický) a poskytuje údaje o úrovni orientácie v takých numerických schopnostiach, ktoré sú čím ďalej, tým viac žiadané u súčasného manažéra.
Abstraktný test – sleduje schopnosti, ktoré sú v psychologickej literatúre označované ako “fluidná inteligencia”, divergentné myslenie, induktívny vhľad a flexibilita. Kladie sa dôraz na úroveň myslenia na základe pochopenia podstaty riešenia.
Všetky testy a formy testu majú vstup dát opäť dvojakým spôsobom. „štandard“ – prepis záznamového hárku do počítača, alebo „počítač“ – všetky podnety prezentuje program a klient na nich reaguje alfanumerickými klávesami, alebo myšou a tlačidlami. Zvládnutie prístupu k riešeniu „počítačovej administrácie“ sa u vyššie spomínaných uchádzačov oprávnene predpokladá. Výsledky sú graficky zobrazené tabuľkou všetkých nameraných hodnôt a tabuľkou reakcií na jednotlivé úlohy vrátane údajov o správnom či chybnom riešení, alebo či úloha vôbec nebola vyriešená.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.