T-216 DOTAZNÍK SEBAPOŇATIA ŠKOLSKEJ ÚSPEŠNOSTI DETÍ – SPAS – PC


Dotazník poskytuje informáciu o postoji dieťaťa k vlastnému školskému výkonu. Obsahuje 48 položiek, rozdelených do 6 škál (všeobecné schopnosti, matematika, čítanie, pravopis, písanie a sebadôvera). Je užitočný u detí, ktoré majú rôzne problémy v škole (celkovo neprospievajú, deti so špecifickými poruchami učenia, pri problémoch s adaptáciou na školu), ale je vhodné ho použiť aj u detí, ktorých problémy zdanlivo so školou priamo nesúvisia, ale podrobnejším vyšetrením zistíme, že škola predsa len hraje významnú úlohu. (deti s telesnými problémami, napr. bolesti, brucha a hlavy a zneurotizované deti veľmi ambicióznch rodičov).
Použitie: individuálne i skupinové, od 10 do 15 rokov

Čas administrácie: 15 min.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.