T-104 TZD – TEMPERAMENTOVO ZAMERANÝ DOTAZNÍK – TE-ZA-DO (DOTAZNÍK) – PC


Program Tzd je spracovaný podľa novo vydaného testu TE-ZA-DO v úprave profesora Smékala. Test zisťuje štruktúru temperamentu a foriem zameranosti. S jeho pomocou možno ľahko určiť v percentách štruktúru základných komponentov temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) a naviac umožňuje každý komponent špecifikovať podľa miery intrapsychickej aktivity. Okrem toho dotazník rozlišuje mieru maskulinity, výkonovej motivácie, sociálnej a senzorickej citlivosti, racionálnosti a praktickosti. Test má značnú výpovednú hodnotu a bohatú interpretáciu.
Administrácia „štandard“ – program ponúka okno podobné záznamovému hárku, do ktorého sa jednoducho pomocou kláves “1” = a, “2” = A, “3” = b, “4” = B zapisujú odpovede posudzovanej osoby.
Administrácia „počítač“ – program postupne prezentuje všetkých 90 otázok. Klient si vyberá medzi odpoveďou A alebo B a určí intenzitu svojho tvrdenia (výrazne – mierne). Veľmi zaujímavý spôsob administrácie testu, zjednodušuje spracovanie a vyhodnotenie. Výsledky – čiarové diagramy, rozdelenie kvadrantov podľa zvolených os, numerické i grafické rozloženie komponentov.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.