T-161 DOTAZNÍK NA MERANIE ÚZKOSTI A ÚZKOSTLIVOSTI – STAI


Dotazník vychádza zo Spielbergerovej koncepcie o rozlišovaní medzi úzkosťou ako stavom a úzkostlivosťou ako vlastnosťou osobnosti a možnosti merania rozdielov medzi nimi, t. j . medzi dočasným, prechodným stavom a relatívne stálou predispozíciou. Podľa toho je úroveň stavu úzkosti pod vplyvom stresujúcich faktorov vo výraznej závislosti na diferenciách v úzkostlivosti u jednotlivcov. Nosným je vzájomný vzťah stresujúcich podmienok – stav úzkosti – viažuci sa na diferencie v úzkostlivosti jednotlivých ľudí.

Koncepcia celkove vychádza z predpokladu, že vysoko úzkostliví ľudia ( s vysokým sklonom k úzkosti) budú vnímať situácie alebo podmienky, ktoré potencionálne implikujú možnosť neúspechu (zlyhania) alebo ohrozenia seba (ohrozenia “ja“) s väčšou intenzitou ako ich menej úzkostlivé protipóly.
Metóda pozostáva z dvoch 20 položkových škál, kde jedna sleduje, ako sa jednotlivec cíti teraz (t. j. sleduje aktuálny stav) a druhá sleduje, ako sa jednotlivec zvyčajne cíti, t. j. úzkostlivosť ako vlastnosť osobnosti. Škály možno administrovať individuálne i skupinovo a vyplňovanie je nenáročné a krátke. Podobne i vyhodnotenie dotazníkov je jednoduché a nenáročné, realizuje sa pomocou šablóny.

Použitie: individuálne i skupinové, pre dospelú populáciu
Čas administrácie: 5 – 8 min.
Čas vyhodnocovania: 6 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 50x Testový zošit/stav/vlastnosť, Šablóna
Sada: 50x Testový zošit/stav/vlastnosť

Katalógové číslo: T-161 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

D. Spielberger, R. Gorsuch, B. Lushene, upr. I. Ruisel