T-143a – IHAVEZ – PC


Program je spracovaný podľa testu T-143 Dotazníky rady IHAVEZ-SPIDO-VAROS. Svoje využitie si nájde všade tam, kde ide o poznanie tých kvalít osobnosti, ktoré sú potrebné pre zvládnutie náročných úloh v priemysle, armáde, či zdravotníctve. Program IHAVEZ obsahuje normy pre netriedenú populáciu a pre skupiny podľa pohlavia a veku v rozpätí od 17 do 60 rokov. Administrácia „štandard“ – dáta sa jednoducho prepíšu  do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa klávesmi „1“ = ÁNO („súhlas“), „2“ = NIE („nesúhlas“) prepíše 300 odpovedí posudzovanej osoby. Pri administrácii „počítač“ – program predkladá postupne všetkých 300 otázok. Každá otázka je zobrazená samostatne, pod ňou je vždy ovládací panel s riadiacimi tlačidlami. Pomocou tlačidiel s nápisom „Súhlasím“ a „Nesúhlasím“ zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede. Výsledky sú zobrazené dvojitým diagramom a tabuľkou hodnôt HS a VS. Diagramy predstavujú VS (Z-skóre a steny). Program poskytuje detailný náhľad, v ktorom je možné prepínať medzi štandardnými a prídavnými škálami a vyhľadávať interpretácie výsledných hodnôt.

Dotazníky s označením T-143 merajú štandardné škály:

KO     Kognitívna variabilnosť

EM    Emocionálna variabilnosť

RE     Reakčná variabilnosť

AD     Adjustačná variabilnosť

OV     Všeobecná hladina psychickej vzrušivosti

MH    Motorická hybnosť

KR      Kognitívno-regulačná variabilnosť

ER      Emocionálno-regulačná variabilnosť

KA      Kognitívno-adjustačná variabilnosť

EA      Emocionálno-adjustačná variabilnosť

RA      Regulačno-adjustačná variabilnosť

FM     Maskulinita / feminita

US      Usadenosť, bezstarostnosť

EX      Inventár extrémnych odpovedí

Dotazník IHAVEZ naviac používa  „prídavné škály“:

S-1     Zmyslová impresia

S-2     Intenzita vnútorného prežívania

S-3     Pohybový nepokoj

S-4     Dynamická interakcia s prostredím

S-5     Sociálna desinhibícia

SG      Všeobecná dimenzia optimálnej hladiny stimulácie

R-1     Úroveň ašpirácie

R-2     Hladina anticipácie

R-3     Tendencia spoliehať sa na náhodu

R-4     Sociálny exhibicionizmus

RG      Všeobecná  dimenzia individuálnej  tendencie k riziku

S+R    Všeobecná interakčná hybnosť (globálny obsah  rysov v dimenziách S a R)

I-1      Úzkostnosť

I-2      Emocionalita

I-3      Účinná kapacita  rozumu

I-4      Hladina rezistencie voči rušivým podnetom

IG       Účinná integrovanosť

P-1     Sebaistota

P-2     Adaptabilita a flexibilita

P-3     Zodpovednosť

P-4     Aktívnosť

K         Skóre  krajných odpovedí

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.