T-52 – TEST KONCENTRÁCIE POZORNOSTI – PC


Počítačové spracovanie Kučerovho testu. Test je časovo nenáročný, je určený na meranie výkonu pozornosti a percepčne-motorického tempa. Je založený na princípe korektúry testu. Predkladá 25 podnetových radov po 15 znakoch, ktoré má posudzovaná osoba porovnať a vyznačiť rozdiely. Test má 3 alternatívne  formy – A, B, C. Výsledkom je grafické vyjadrenie priebehu testu – riešené alebo neriešené úlohy, správne alebo nesprávne riešené úlohy a tabuľka nameraných HS a VS (steny) v 6 škálach. Administrácia je možná iba spôsobom „počítač“.

Použitie:  určené pre mužov a ženy bez ohľadu na vek

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.