T-97 BLS – TESTY UVAŽOVANIA A ÚSUDKU – BLS 4 (VÝKONOVÝ) – PC


Program Bls je spracovaný podľa novo vydaného testu BLS 4 ako test všeobecnej inteligencie. Podnetom testu sú 3 obrazce, v ktorých sú rozmiestnené prvky (čiara, bodka, krúžok) v rôznych polohách. Úlohou posudzovanej osoby je nájsť vzťah medzi polohami prvkov v obrazcoch a stanoviť v dvoch nasledujúcich obrazcoch polohu týchto prvkov. Test má dve formy – priame a nepriame odpovede. Výsledkom je grafické znázornenie správne, či nesprávne riešených úloh a výkonu podľa všetkých v teste dostupných noriem (3 alebo 4), celkový HS a čas testu (limit je 10 minút). Administrácia testu je možná iba vo forme „počítač“.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.