T-22 TEST KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ – TKS


Vo Veľkej Británii patrí medzi najpopulárnejšie testy na zisťovanie schopností v troch oblastiach:

a) verbálnej (slovná batéria) – klasifikuje slovnú zásobu, schopnosť zostavovania viet, kladie dôraz na schopnosť detí uvažovať slovami a slovnými spojeniami a používať slová v kontexte,

b) kvantitatívnej (počtová batéria) – hodnotí schopnosť dieťaťa pracovať s číslami a symbolmi, čo je spojené s odhadom potenciálu detí dosahovať dobré výsledky v prírodných vedách a matematike,

c) neverbálnej (obrázková batéria) – meria schopnosť uvažovať s geometrickými alebo priestorovými prvkami bez verbálneho vplyvu (klasifikácia, analýza a syntéza obrazcov).

Test pozostáva zo šiestich úrovní A – F. Úrovne A, B a C sú vhodné pre žiakov základných škôl vo veku 7 -11 rokov a úrovne D, E a F sú vhodné pre žiakov stredných škôl. Úroveň D sa najčastejšie využíva na skúmanie schopností detí pri vstupe na strednú školu. Všetky úrovne (A – F) sú zahrnuté do jedného testového zošita. Je určený zvlášť pre učiteľov základných a stredných škôl.

Použitie: skupinové, od 7 do 16 rokov
Čas administrácie: 10-12 min. (1 subtest)
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Zácvičný test, Odpoveďový hárok (úroveň A – F), Šablóny A – F, Triedny záznamový hárok
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 10x Testový zošit, 100x Zácvičný test, 30x Odpoveďový hárok (úroveň A – F), 10x Triedny záznamový hárok, Šablóny A – F
Sada: 100x Zácvičný test, 30x Odpoveďový hárok (úroveň A – F), 10x Triedny záznamový hárok

Katalógové číslo: T-22 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

R. L. Thorndike, E. Hagen (GB), upr. J. Vonkomer