T-138 SKÚŠKA ZNALOSTÍ PREDŠKOLSKÝCH DETÍ


Psychologická charakteristika testu: informovanosť je považovaná za významnú zložku kryštalickej inteligencie, je závislá na podnetoch prostredia, v ktorom dieťa žije, aj na jeho zvedavosti a schopnosti tieto podnety spracovávať a kategorizovať. Skúška znalostí predškolských detí nie je skúškou inteligencie, iba meradlom znalostí, ktoré dieťa v rámci svojich schopností získalo. Výsledok teda závisí od  kvality informácii, ktoré sa dieťaťu ponúkajú, či už v rodine alebo v materskej škole, ale aj  od jeho záujmu, zvedavosti a celkovej vývojovej úrovne.

Vývoj testu: inšpiráciou pre zostavenie skúšky znalosti bolo predovšetkým „Informatórium školy materskej“ J. A. Komenského, ale aj novšie zdroje, predovšetkým psychodiagnostické metódy založené na hodnotení miery informovanosti, napr. Jiráskov test DOI. Test bol pôvodne rozsiahlejší, obsahoval 10 subtestov po 10 položkách, ale vzhľadom na  jeho časovú náročnosť a záťaž pre deti tohto veku bol skrátený na 40 položiek.

Popis testu: Test obsahuje 40 otázok rozdelených do 10 kategórii, ktoré sú venované orientácii v oblasti spoločnosti, počtu, času, znalostí o zvieratách, rastlinách, rozprávkach, domácich činnostiach, rôznych bežných nástrojoch, zamestnaniach a voľnočasových aktivitách. Otázky sú formulované tak, aby boli deťom jasné, na čo sa examinátor pýta a aby odpoveď mohla byť jednoznačná.

Použitie testu: Skúška znalostí je určená pre deti od 4 do 7 rokov, ktorých rozumové schopnosti dosahujú minimálne spodné hranice tohto vekového rozpätia. Je užitočná predovšetkým vtedy, keď chceme zisťovať nielen úroveň rozumových schopností dieťaťa, ale aj mieru uplatnenia týchto schopností v danom prostredí. Je vhodná ako verbálny doplnok neverbálneho screeningu školskej zrelosti. Možno ju použiť aj u vývojovo oneskorených, či mentálne postihnutých detí, ktorých mentálny vek spadá do tohto pásma. Skúška môže byť užitočná pri vyšetrení výchovne zanedbaných detí, kde slúži ako miera podnetového deficitu (vďaka porovnaniu výsledku v tejto skúške s úrovňou celkovej inteligencie). Možno ju použiť ako súčasť testovej batérie u hyperaktívnych detí so syndrómom ADD / ADHD, ktoré môžu mať vďaka svojej zvedavosti dostatok informácii, aj keď skôr útržkovitých, ale budú mať ťažkosti ich adekvátne uplatniť. Získaný výsledok je vždy  nutné hodnotiť v kontexte s ostatnými nálezmi a poznatkami, ktoré o dieťati získame.

Čas administrácie: Test je určený k individuálnej administrácii. Jeho spracovanie trvá obvykle 10-15 minút. Pokiaľ by vyšetrované dieťa bolo veľmi nesústredené alebo unavené, je možné skúšku rozdeliť na dve časti a administrovať ich postupne.

Súčasti: Príručka (čes.), Testový zošit

Pracovný komplet: 1x Príručka (čes.), 100x Testový zošit

Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-138 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

Z. Matějček, M. Vágnerová (ČR)