T-303 DOTAZNÍK NA MERANIE PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI


Dotazník je súčasťou súboru metód na meranie pracovnej spokojnosti vedúcich pracovníkov (DSVP – T-303), zostavený podľa metódy Brayfield – Rothe a je zameraný na sledovanie vzťahu k práci, na základe postojov, zisťovaných Likertovým systémom. Obsahuje 18 výrokov o povolaniach, práci a respondent na 5 – bodovej škále (rozhodne súhlasím – súhlasím – nerozhodne – nesúhlasím – rozhodne nesúhlasím) má vyznačiť svoj postoj k danému výroku. Výsledkom je sumárna hodnota, ktorá vyjadruje vzťah k práci jednotlivca.

V rámci výberového konania získaná hodnota vyjadruje váhu a miesto práce v hierarchii hodnôt jednotlivca. Z toho možno odvodzovať predikciu pôsobenia jednotlivca v konkrétnej práci, podloženej poznávacími, emocionálnymi a konatívnymi zložkami postoja. A to v závislosti od pozitívneho, neutrálneho alebo negatívneho postoja k práci a jej jednotlivým aspektom.

Vyplňovanie dotazníka je jednoduché a nenáročné, bez problémov sa dá zvládnuť za niekoľko minút. Podobne rýchle je aj vyhodnotenie dotazníka pomocou šablóny, podľa ktorej sa odpovediam prisudzujú číselné hodnoty (od +2 po -2) a výsledkom je miera celkového vzťahu k práci.

Použitie: individuálne i skupinové, pre dospelú populáciu
Čas administrácie: 8 min.
Čas vyhodnocovania: 6 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Odpoveďový hárok, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, 50x Testový zošit/Odpoveďový hárok, Šablóna
Sada: 50x Testový zošit/Odpoveďový hárok

Katalógové číslo: T-303 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

T. Kollárik, V. Černý, †M. Kubalák (SR)