T-143d – VAROS – PC


Program je spracovaný podľa testu vydaným pod kódovým označením T-143 Dotazníky rady SPIDO-VAROS-IHAVEZ. Možno ho použiť všade tam, kde ide o poznanie tých kvalít osobnosti, ktoré sú potrebné pre zvládnutie náročných úloh v priemysle, armáde, či zdravotníctve. Program VAROS  obsahuje normy pre netriedenú populáciu a pre skupiny podľa pohlavia a veku a je koncipovaný v dvoch formách – pre dospelých a pre mládež. Administrácia „štandard“ – dáta sa jednoducho prepíšu  do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa klávesmi „1“ = ÁNO („súhlas“), „2“ = NIE („nesúhlas“) prepíše 120 odpovedí posudzovanej osoby.

Pri administrácii „počítač“ – program predkladá postupne všetkých 120 otázok. Každá otázka je zobrazená samostatne, pod ňou je vždy ovládací panel s riadiacimi tlačidlami. Pomocou tlačidiel s nápisom „Súhlasím“ a „Nesúhlasím“ zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede. Výsledky sú zobrazené dvojitým diagramom a tabuľkou hodnôt HS a VS. Diagramy predstavujú VS (Z-skóre a steny). Program poskytuje detailný náhľad, v ktorom je možné vyhľadávať interpretácie výsledných hodnôt. Meria štandardné škály:

KO     Kognitívna variabilnosť

EM    Emocionálna variabilnosť

RE     Reakčná variabilnosť

AD     Adjustačná variabilnosť

OV     Všeobecná hladina psychickej vzrušivosti

MH    Motorická hybnosť

EX      Inventár extrémnych odpovedí

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.