T-269 DYNAMICKÝ TEST LATENTNÝCH UČEBNÝCH SCHOPNOSTÍ 6-8 ROČNÝCH DETÍ


V súčasnosti sa pri zisťovaní učebných predpokladov detí používajú v domácich podmienkach takmer výlučne testy inteligencie. Ich vhodným doplnením a v niektorých prípadoch vhodnou alternatívou sú postupy v zahraničí známe ako „dynamické testy a dynamické hodnotenie“. Odlišnosť medzi testami inteligencie a dynamickými postupmi možno vyjadriť nasledovne: zatiaľ čo v prípade testov inteligencie je ukazovateľom úrovne výkonu počet vyriešených úloh v teste bez pomoci testujúceho, pri dynamickom testovaní sa v prípade nevyriešenia testových úloh testovanému umožní učiť sa, ako úlohy riešiť a ukazovateľom úrovne výkonu je obvykle množstvo pomoci, ktorú dieťa na naučenie sa riešenia potrebovalo. Nejde teda o zistenie toho, čo dieťa vie, ale ukazovateľom jeho výkonového potenciálu, jeho neodhalených (latentných) učebných schopností je to, ako dokáže úlohy vyriešiť s pomocou, resp. po procese učenia sa. DTLUS 6-8 využíva poskytovanie pomoci vo forme rád (hints), ktoré sú odstupňované tak, aby poskytovali merateľnú informáciu o citlivosti dieťaťa na túto pomoc.

Testový materiál a testovacia procedúra
Test využíva úlohy na produktívne myslenie. Ide o úlohy, ktoré obsahujú určité pravidlo a požiadavkou na testovanú osobu je, aby toto pravidlo odhalila. Podstatou týchto problémových úloh je klasifikácia objektov. Obsah a forma problémových úloh sú definované cieľovou skupinou, pre ktorú je DTLUS 6-8 určený: ide o deti vo veku 6 – 8 rokov, pričom sa prihliada na to, že to môžu byť deti, ktoré nemali (nemajú) vhodné podmienky pre individuálny vývin – predovšetkým deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Preto boli zvolené úlohy figurálnej povahy so zobrazeniami konkrétnych a pre všetky deti dobre známych objektov. Na 24 kartách sú zobrazené štyri predmety (dom, strom, auto, lopta), v troch farbách (červená, zelená, žltá) a v dvoch veľkostiach (veľké, malé). Úloha klasifikovať zobrazené objekty – odhaliť pravidlo, je pre dieťa ťažká a samo ju nedokáže vyriešiť, preto je mu poskytovaná presne odstupňovaná a štandardizovaná pomoc. Táto pomoc predstavuje v skutočnosti položky testu, pričom ich skórovanie je inverzné – čím menej pomoci dieťa potrebuje, tým u neho možno predpokladať vyššiu mieru latentných učebných schopností.

Psychometrické vlastnosti DTLUS 6-8
Psychometrické vlastnosti DTLUS 6–8 boli overované na vzorke 94 žiakov (53 dievčat a 41 chlapcov) základnej školy, ktorú navštevujú výlučne deti pochádzajúce z rómskeho etnika. Išlo o žiakov vo veku 6 rokov 1 mesiac – 8 rokov 7 mesiacov (X = 7.1, s = 0.7). Vypočítané indexy obťažnosti položiek pre tri subtesty DTLUS 6-8 potvrdili, že všetky tri úlohy a poskytovaná pomoc majú očakávané vlastnosti: žiadne dieťa nevyriešilo úlohy bez pomoci a percento osôb, ktoré vyriešili úlohy sa zvyšuje s počtom poskytnutých pomoci. Interkorelácie skóre jednotlivých úloh boli v súlade s očakávaním signifikantné a stredne vysoké, korelácie celkového skóre DTLUS 6-8 so školskými známkami z troch predmetov sú v rozpätí .51 až .60. Tieto korelácie, poukazujúce na externú validitu testu, sú porovnateľné s koreláciami IQ a školských známok u detí, ktoré nepochádzajú zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

Odporúčané využitie
DTLUS 6-8 je vhodný zvlášť pre deti, u ktorých je ohrozený spravodlivý odhad učebných predpokladov – ide predovšetkým o deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, resp. o deti, ktoré nemali príležitosť osvojiť si to, čo zisťujú tradičné testy inteligencie. Test je vhodný na zisťovanie učebných schopností detí pred nástupom do 1. ročníka základnej školy, resp. detí mladšieho školského veku a možno ho odporúčať pre poradenských a školských psychológov ako doplnkový alebo alternatívny prostriedok hodnotenia výkonu, ak ich rozhodnutia majú vzťah k nástupu detí do školy, resp. v prípade rozhodnutí, ktoré súvisia s preradením detí do špeciálnych základných škôl.
Vzhľadom na povahu testu – aktívne zasahovanie testujúceho do riešenia úloh dieťaťom – je pre osvojenie administrovania testu nevyhnutný zácvik pod vedením školiteľa.

Normy:
Percentilové a staninové normy:
pre vek 5 rokov 6 mesiacov – 5 rokov 11 mesiacov
pre vek 6 rokov – 6 rokov 5 mesiacov (pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia do 8 rokov možno použiť normy pre vek 6 rokov – 6 rokov 5 mesiacov)
Použitie: individuálne, deti vo veku 5 rokov 6 mesiacov – 8 rokov
Čas administrácie: 30 – 60 minút
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Poznámky pre užívateľa:
Všetky trvalé súčasti testu, s ktorými sa pri testovaní manipuluje (24 farebných obrázkov, predloha, rámik, návod s inštrukciami pre testujúceho), sú zaliate vo fólii, aby sa používaním neznehodnocovala ich kvalita.
Súčasti: Príručka, Farebné obrázky, Predloha, Rámiky, Návod s inštrukciami pre testujúceho, Záznamový hárok, Stojan
Pracovný komplet: 1x Príručka, 24x obrázky, 1x Predloha, 1x Rámiky, 1x Návod s inštrukciami pre testujúceho,, 100x Záznamový hárok, 1x Stojan

Katalógové číslo: T-269 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Džuka (SR)