T-252 DOTAZNÍK NA ZISŤOVANIE HODNOTOVÝCH ORIENTÁCIÍ, POSTOJOV K HODNOTÁM A MOTIVÁCIE VÝKONU (HO-PO-MO)


Výsledky dosiahuté administráciou HO-PO-MO znamenajú prínos k poznávaniu a chápaniu smerovania aktivity probandov. Položky v dotazníkoch sú vyvážené tak čo do abstraktnej i všeobecnej úrovne. Poznanie hodnotových orientácií probanda znamená poznanie významného regulátora sociálneho správania. Výsledky získané tromi dotazníkmi umožňujú poznávať rozdiely aj v úrovni rozvoja podľa veku i pohlavia, najmä u dospievajúcej mládeže. Psychoregulačný vplyv sa odráža aj v rozdieloch v správaní sa medzi ročníkmi. Uplatnenie dotazníka je zvlášť akutálne v poradenskej i v klinickej praxi. Výsledky akoby dokresľovali prejavy tej ktorej osobnosti v spojitosti s výsledkami psychologickej diagnostiky osobnosti. Tak je potom reálnejšie predpokladať aj smerovanie budúcej aktivity a možných reálnych prejavov osobnosti.

Použitie: individuálne i skupinové, od 14 rokov
Čas administrácie: 30 min.
Čas vyhodnocovania: cca 10–15 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit
Sada: 100x Testový zošit

Vymazať
Číslo testu: T-252 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Vonkomer