WIN-5 PMT – PSYCHOMOTORICKÉ TEMPO (VÝKONOVÝ)


Ide o plnú počítačovú verziu sčítacieho testu. Administráciu testu i vyhodnotenie prevádza program. Podnetom je trojmiestne číslo na monitore. Posudzovaná osoba má vypočítať jeho číselný súčet a reagovať rôznym spôsobom podľa výsledku (párny – nepárny). Test má dve formy. Krátka forma s označením “SHORT” obsahuje 60 úloh (podnetov). Dlhá forma “LONG” je 5x dlhšia, obsahuje až 300 úloh. Výsledkom testu je grafické znázornenie priebehu testu, dĺžky a správnosti jednotlivých reakcií a úplná štatistika výkonu v teste – počet správnych reakcií, počet chýb, časové parametre testu a podobne. Administrácia testu je možná iba formou „počítač“.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,- EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.