WIN-4 DRT – DISJUNKTÍVNY REAKČNÝ ČAS (VÝKONOVÝ)


Plné počítačové meranie percepčnej pohotovosti, rýchlosti a správnosti reakcií na vizuálne podnety. Test obsahuje dve formy – farebnú a znakovú. Každá forma obsahuje 50 podnetov. Podnet je tvorený maticou 4 x 4 farieb alebo znakov. Klient sa má čo najrýchlejšie rozhodnúť, či sa v danej matici vyskytujú 3 rovnaké farby alebo znaky. Počítač meria čas a správnosť reakcie. Výsledkom testu je grafické znázornenie priebehu testu, stĺpcový diagram času reakcí a úplna štatistika výkonu v teste – počet správnych reakcií, počet chýb, časové parametre testu a podobne. Administrácia testu je možná iba formou „počítač“.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,- EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.