Škála sociálnej atmosféry v skupine je zameraná na diagnostikovanie sociálnej atmosféry v pracovnej skupine. Sociálnu atmosféru chápeme ako reálne existujúci vnútorný štruktúrovaný fenomén, znak skupiny, ktorý má priamy súvis so spokojnosťou členov skupiny i jej pôsobením (výkonnosť, stabilita, konflikty a pod.). Teoretickým základom jej štruktúry je vlastná koncepcia autorov metódy, ktorá zvýrazňuje tri roviny sociálnej atmosféry:

1. Celková sociálna atmosféra, ktorá je sýtená
2. Faktormi sociálnej atmosféry:
a/ činnostne – morálnym (5 dimenzií – Kooperácia, Komunikácia, Štýl riadenia skupiny, Vzťah k práci, Zameranosť na úspech)
b/ emocionálne – sociálnym (5 dimenzií – Psychologická atmosféra, Medziľudské vzťahy, Zrelosť – rozvoj skupiny, Sociálna začlenenosť, Spokojnosť)
3. Dimenzie sociálnej atmosféry, ktoré sýtia vyššie uvedené faktory

Je to dotazníková metóda, založené na systéme výpovede (áno – nie) na verbálne výroky, týkajúce sa vlastnej pracovnej skupiny probandov. Celkove metóda spĺňa psychometrické kritériá, ktoré sa overovali v rámci štandardizácie postupom položkovej analýzy, overenia reliability a potvrdenia validity .

Vyhodnotenie výsledkov je nenáročné a robí sa pomocou šablóny. Získané hrubé skóre pre každú dimenziu sa prevádza podľa noriem na vážené skóre. Platí to tak pre individuálne hodnoty (tzv. individuálny diagram), ako aj pre hodnoty v rámci celej skupiny (tzv. skupinový diagram). Pri skupinovom použití možno získať aj mieru homogenity – variability hodnotenia dimenzií v rámci skupiny a to aplikáciou vzorcov, uvedených v prílohe. Pre zaznamenanie rôznych indexov sociálnej atmosféry sú k dispozícií vyššie uvedené formuláre. Použitie rôznych údajov o skupine závisí od cieľa a poslania použitia škály, celkove však vyhodnotenie výsledkov je pomerne jednoduché, časove nenáročné.

Škálu možno použiť na diagnostiku jednotlivca a skupín i na výskumné účely. V obidvoch prípadoch poskytuje údaje o aktuálnej sociálnej atmosfére v konkrétnej pracovnej skupine a jej hodnotení. Primárne však vyjadruje úroveň sociálnej atmosféry a jej zložiek z pohľadu členov skupiny, ktorí sú objektmi i subjektmi diania v určitom sociálnom systéme. Sekundárne vyjadruje i úroveň subjektívneho prežívania a vyrovnania sa jednotlivca s danou sociálnou atmosférou – môže to byť ukazovateľom adaptácie jednotlivca na konkrétnu skupinu, zhodu alebo rozpor medzi vlastnými predstavami, očakávaniami smerom k sociálnej atmosfére. Celkove získané hodnoty umožnia diagnostikovať úroveň celkovej sociálnej atmosféry (1), jej faktorov (2), a dimenzií (5+5).

Použitie: individuálne i skupinové, pre dospelú populáciu
Čas administrácie: bez časového obmedzenia
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Záznamový hárok, Vyhodnocovací hárok , Diagramy (skupinový-individuálny, diferenčný), Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka (slov.), 10x Testový zošit (maď.), 100x Záznamový hárok (maď.), 100x Vyhodnocovací hárok (maď.), Diagramy / 100x skupinový-individuálny (maď.), 100x diferenčný (maď.), Šablóna
Sada: 100x Záznamový hárok (maď.), 100x Vyhodnocovací hárok (maď.), Diagramy / 100x skupinový-individuálny (maď.), 100x diferenčný (maď.)

Katalógové číslo: T-220-HU Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

T. Kollárik, V. Černý, E. Letovancová, E. Poliaková, A. Ritomský (SR)