T -20 OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK KUD


Osobnostný dotazník KUD svojou štruktúrou umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v základných dimenziách osobnosti normálneho jedinca.
Pri tvorbe metódy vychádzali autori z vlastnej logickej analýzy charakteristiky osobnosti a skúseností niekoľkých klinických psychológov. Na základe tohto došlo k voľbe piatich základných dvojpólových osobnostných dimenzií:

1. AKTIVITA
2. STABILITA
3. DOMINANCIA
4. RACIONÁLNOSŤ
5. EXTRAVERZIA

Ku každej dimenzii sú vypracované percentilové a deskriptívne normy získané na veľkých vzorkách. Zvlášť je venovaná pozornosť interpretácii výsledkov.

Použitie: individuálne i skupinovo, od 14 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit, Šablóna
Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-20 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

B. Miglierini, J. Vonkomer (SR)