T -267 OBRÁZKOVÝ TEST PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE – OTPO


Obrázkový test profesijnej orientácie nadväzuje na originálny prístup k meraniu profesijných záujmov rozvíjaný Johnom L. Hollandom na začiatku 90. rokov minulého storočia pod názvom Self-Directed Search, v ktorom žiaci sami uskutočňujú pod vedením poradenského psychológa, výchovného poradcu či učiteľa administráciu, skórovanie i interpretáciu výsledkov v a používajú pritom Hollandovu klasickú hexagonálnu interpretačnú schému RIASEC. Obrázkový test profesijnej orientácie je zameraný na profesijnú či študijnú orientáciu žiakov základných a stredných škôl. Test sa teda neorientuje dominantne na výber konkrétnej profesie, povolania, ani odbornej predprofesijnej prípravy, ktorú by si mal žiak vo fáze rozhodovania zvoliť a následne absolvovať. Obsahuje testový zošit so 114 rôznymi profesiami pre účely skupinovej administrácie (resp. 114 kariet umožňujúcich individuálnu administráciu a exploračný rozhovor). V mnohých smeroch vykazuje charakteristiky dotazníkovej metódy, ale súčasne prekonáva rad obmedzení, ktoré túto diagnostickú metódu sprevádzajú.
Test je teda schopný pomerne stabilne diagnostikovať individuálne profesijné zameranie žiaka a orientovať ho na skupinu veľmi podobných povolaní, ktoré sa nachádzajú v príbuznej vertikálnej a horizontálnej profesijnej oblasti. Vcelku je použitie OTPO možné chápať ako jeden z významných, čiastkových zdrojov informácií, ktoré sú schopné diagnosticky zachytiť základnú profesijnú či študijnú orientáciu žiakov. Tá sa potom môže stať východiskom nielen pre stanovenie radu hypotéz a alternatív možného riešenia profesijnej voľby žiaka, ale predovšetkým v didaktickej etape možného použitia OTPO je nosným základom pedagogickej práce so žiakom. Až v didaktickej časti testu je však žiak schopný pomocou skupiny ďalších kritérií určiť či odhadnúť úroveň odbornej náročnosti určitej skupiny preferovaných odborov (profesií), pre ktoré je charakteristická istá horizontálna úroveň, obvykle vymedzená dĺžkou odbornej prípravy na určitú skupinu povolaní. Súčasťou obrázkového testu je totiž nielen diagnostický test, ale aj súbor didaktických hier, ktorých cieľom je konfrontovať aktuálnu ašpiráciu žiakov s komplexom mnohých požiadaviek, nárokov a podmienok, ktoré sú s výkonom určitej skupiny profesií nutne spojené a ktoré majú priamy vzťah k voľbe povolania a orientačná analýza profesijného zamerania mnohých odborov vyskytujúcich sa na súčasnom trhu práce. Svoju platnosť má didaktická časť testu najmä u žiakov, ktorí nevykazujú výrazné profesijné zameranie v žiadnej zo sledovaných oblastí.
Test je určený predovšetkým pre psychológov a poradenských pracovníkov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školských psychológov, výchovných poradcov a učiteľov na II. stupni základnej školy.

Použitie: individuálne i skupinové, pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl
Súčasti: Príručka, Testové zošity, Záznamové hárky indiv. a skup., Abecedný zoznam 500 povolaní, Profesijné karty, Nástenné schémy, Pracovné listy pre skupinovú prácu s triedou, Pracovné zošity pre individuálne vyšetrenie, Exploračné listy

Katalógové číslo: T-267 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

A. Mezera (ČR)