T-46 BELLOV DOTAZNÍK PRISPÔSOBIVOSTI


Bellov dotazník prispôsobivosti svojou úrovňou prepracovanosti i kritériami validity reliability patrí medzi najspoľahlivejšie dotazníky svojho druhu. Prispela k tomu zvlášť skutočnosť, že na rozdiel od Cattelových dotazníkov nie je založený na faktorovom prístupe, ale vychádza z aktuálnosti emociálnej sféry. Manifestuje sa tým názor, že emociálna sféra je v procese socializácie osobnosti pre jednotlivca mimoriadne významná a pre vytváranie a upevňovanie vzťahov takmer rozhodujúca.

Obsahuje 6 dimenzií osobnej a spoločenskej prispôsobivosti:
1) prispôsobivosť v rodine – dosiahnuté skóre naznačuje mieru subjektívneho prežívania rodinných vzťahov;
2) zdravotná prispôsobivosť – ktorá pramení z predchádzajúcich zdravotných ťažkostí ev. prílišným zaoberaním sa vlastným telom;
3) submisívnosť – nevtieravé správanie v spoločenských stykoch, alebo prejavy sebavedomia a plnej sebadôvery;
4) emocionalita – emocionálna instabilita až neschopnosť ovládať vlastné city, alebo naopak, emocionálna stabilita, ovládanie prejavov subjektívneho prežívania;
5) hostilita – tendencia byť kritickým v spoločenských vzťahoch okoliu i nedôveru k okoliu, alebo priateľské a plné pochopenie voči ostatným ľuďom;
6) maskulinita – femininita – prevaha mužských činností a záujmov, alebo ženských záujmov a úloh.

Použitie: individuálne i skupinové, od 14 rokov
Čas administrácie: 60 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Záznamový hárok, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, 10x Testový zošit, 100x Záznamový hárok, Šablóna
Sada: 100x OH

Katalógové číslo: T-46 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

T. Bell (USA), upr. B. Miglierini, J. Vonkomer