T-184 ŠKÁLA ŠTANDARDIZOVANÝCH DOTAZNÍKOV


Dotazník 1 – Škálový dotazník školských prejavov a správania žiaka

Dotazník 2 – Škála rizikového správania žiaka

Batéria škálových štandardizovaných dotazníkov využíva metódu sumovaných odhadov a je zameraná na diagnostiku výskytu a intenzity mnohých atypických prejavov v oblasti rizikového sociálneho a školského správania, ktoré predisponujú mladistvých k poruchám na úrovni drogovej a nedrogovej závislosti a disociality. Získanie validných diagnostických informácii umožní výchovným pracovníkom, poradcom, psychológom a učiteľom nielen plánovať preventívne opatrenia, ale aj modifikovať ďalšie pedagogické postupy pri riešení aktuálnych problémov žiakov, ako aj zvoliť vhodnú stratégiu primárnej a sekundárnej prevencie v procese výchovy a vzdelávania mladistvých. V postkonzultačnej fáze tieto diagnostické nástroje umožňujú sledovanie sociálneho správania žiaka a objektivizáciu intenzity a závažnosti jeho sociálnych prejavov v prostredí výchovného zariadenia a školy z pohľadu pedagogických pracovníkov. Celkový profil mladistvého v oblasti prejavov jeho sociálneho správania umožní získať adekvátny obraz jeho bežného správania v porovnaní s jeho vrstovníkmi a pri periodickom použití poskytne prehľad o zmenách v jeho správaní s indikáciou nevyhnutnej preventívnej starostlivosti.

Batéria je určená pre psychológov, výchovných poradcov, pedagogických pracovníkov výchovných zariadení, pre učiteľov základných a špeciálnych škôl a pre poradenských pracovníkov v zariadeniach výchovného poradenstva.

Súčasti: príručka, profily

Pracovný komplet: 1 ks príručka, 30 ks z každého dotazníka, 30 ks profil

Sada: 30 ks každý dotazník, 30 ks profil

Vymazať
Číslo testu: T-184 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

A. Mezera, L. Škeřik (ČR)