P-6 AKÍ SME A AKÍ BUDEME


Autor vo svojej publikácii rozoberá aktuálne problémy dospievajúcej mládeže. Obsah jednotlivých kapitol môže byť rovnako prínosom pri poskytovaní psychologických poradenských služieb dospievajúcej mládeži počnúc žiakmi ZŠ a vysokoškolákmi, končiac ich rodičmi.
Presvedčivo ako prirodzený proces, je charakterizované biologické dozrievanie, formovanie dušených vlastností i zefektívňovanie procesu učenia a diskrétneho sebapoznania. S prihliadnutím k subjektívnemu prežívaniu vývinových zmien venuje autor pozornosť pohlavnému dozrievaniu, prekonávaniu sociálnych zábran, dosahovaniu ľahkosti a uvoľnenosti pri kontaktovaní s inými ľuďmi a v neposlednom rade aj predpokladom úspešného odolávania vytváraniu škodlivých návykov a predchádzaniu závislosti.
Zvlášť venuje autor pozornosť citovému vývinu a úrovni citovej zrelosti. Vcítenie sa do myslenia, citov a osobnostných problémov dospievajúcich manifestuje autor príkladmi z vlastného výskumu a z vlastnej poradenskej praxe.
Čitateľa môže zvlášť zaujať možnosť diskrétneho sebapoznania i návod na úspešné prekonávanie osobnostných problémov. Podnetný je i návod na pestovanie sebaobládania
vlastným sebasankcionovaním.