Spoločnosť


Zásady činnosti Rady expertov

Rada expertov je poradným orgánom vydavateľstva Psychodiagnostika, a.s. Bratislava. Tvoria ju vedeckí pracovníci – psychológovia, ktorí majú veľké skúsenosti a odborné kompetencie v oblasti vývoja a tvorby psychodiagnostických metód domácej proveniencie a taktiež v oblasti adaptácie a štandardizácie psychodiagnostických metód zahraničnej proveniencie.

Radu expertov menuje predseda predstavenstva spoločnosti (menovacie dekréty) a uverejňuje jej zloženie v informačnom bulletine Psychodiagnostiky, a.s.

Činnosť Rady expertov:


1. Rada expertov posudzuje a usmerňuje edičnú činnosť vydavateľstva Psychodiagnostika, a.s. Aktívne sa podieľa na stanovení edičných plánov vydavateľstva na dané obdobie, stanovuje odborné vedecké kritériá, ktoré každá psychodiagnostická metóda musí obsahovať než bude vydaná. Tieto kritériá sú upravené osobitnými smernicami.

2. Pre psychodiagnostické metódy domácej proveniencie odporúča Rada expertov oponentov a pre zahraničné psychodiagnostické metódy odporúča prekladateľov, upravovateľov, ako aj rozsah úpravy a štandardizácie konkrétnej psychodiagnostickej metódy.

3. Rada expertov iniciuje organizovanie seminárov pre odborných psychológov a iných užívateľov psychodiagnostických metód (pedagógov a iných) za účelom ich oboznámenia sa s používaním vydávaných metód.

4. Rada expertov iniciuje zostavovanie návrhov štandardného vybavenia psychologických pracovísk v SR psychodiagnostickými metódami podľa jednotlivých rezortov a úsekov psychodiagnostickej činnosti.

5. Rada expertov navrhuje podľa potreby zriadenie odborných vedeckých komisií.

6. Rada expertov sa schádza najmenej dvakrát ročne a podľa potreby.

7. Predseda Rady expertov spolupracuje priebežne spolu s dvomi jej členmi (podľa povahy problému) na riešení aktuálnych úloh a informuje Radu expertov o svojej činnosti.

8. Rada expertov spolupracuje so Slovenskou psychologickou spoločnosťou a Slovenskou komorou psychológov, prípadne s inými relevantnými inštitúciami.