Spoločnosť


Zásady edičnej činnosti


Obsahom edičného plánu sú:


1. Tituly - testy domácej proveniencie s uvedením autora, určením približného časového poradia, kedy test bude vydaný, určením približnej orientačnej ceny a s uvedením odbornej anotácie testu.

2. Tituly - testy zahraničnej proveniencie s uvedením vlastníka autorských práv, autora a upravovateľa a s určením približného časového poradia, kedy test bude vydaný, ako i určením približnej orientačnej ceny a s uvedením odbornej anotácie.

3. Vydávanie odbornej psychologickej literatúry, ktorá má úzku súvislosť s oblasťou psychodiagnostiky.

4. Vydávanie odborných psychologických časopisov na základe aktuálnych potrieb a uváženia.

5. Vydávanie informačných bulletinov o činnosti a edičných plánoch a.s. Psychodiagnostika, a to Katalógu, ktorý je vydávaný každé dva roky a Informácií, ktoré sú vydávané podľa potreby.

V rámci svojej edičnej činnosti uzatvára a.s. Psychodiagnostika Bratislava so zahraničnými vydavateľmi zmluvy o autorských právach na vydanie toho-ktorého titulu v Slovenskej republike.

Uzatvára taktiež autorské zmluvy s autormi testov domácej proveniencie, ako i s upravovateľmi - autormi testov zahraničnej proveniencie, dohody s pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe testov a vydávaných titulov.

Výrobu a tlač vydávaných titulov zabezpečuje a.s. Psychodiagnostika Bratislava vo svojej vlastnej tlačiarni a podľa potreby aj dodávateľským spôsobom.

Vydávané psychodiagnostické testy domácej i zahraničnej proveniencie distribuuje a.s. Psychodiagnostika len oprávneným užívateľom-psychológom, ktorí preukážu svoju odbornú kvalifikáciu.