Katalóg T-112    ŠKÁLA ZJAVNEJ ANXIETY PRE DETI – CMAS
A. Castaneda, B. R. McCandless, D.S.Palermo (USA), upr. I. Ruisel, N. Snopková
Škála zjavnej anxiety pre deti (Children´s manifest anxiety scale – CMAS) zisťuje predispozíciu, to jest relatívne stabilný sklon k anxiete u detí vo veku 9 – 14 rokov. Tvorí ho 42 položiek identifikujúcich anxietu a 11 položiek tzv. lži škály. V teoretickej časti manuálu sú uvedené výsledky korelačných štúdií, čo uľahčuje užívateľovi interpretáciu získaných údajov (napr. vzťah dosiahnutého skóre so školskou úspešnosťou, klinické interpretácie, intersexuálne porovnania a pod.). Štandardizačné štúdie naznačili uspokojivú validitu i reliabilitu metódy. Súčasťou manuálu sú aj normy získané s výberom 1666 probandov.
Použitie: individuálne i skupinové, od 9 do 14 rokov
Čas administrácie: 12 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Š
S: 100 TZ


[ objednať ]